(Scroll down for text in English)Barselkurs om tilknytning, amming og babymassasje

Privat kurs for én familie i Lørenskog ved Oslo.


Kursledere:
Kursavgift: Mor, partner, baby og søsken, 3 timer kr. 2700

Mer info og påmelding: gry.aksnes@gmail.com, Tel. 958 70 103


Kursinnhold

Å få en god start, er avgjørende for resten av livet! På dette barselkurset, vil dere lære hva som kan styrke tilknytningen mellom det nyfødte barnet og dere foreldrene, og gi alle mer ro, trygghet og glede. Fødsel er en sterk overgangsopplevelse både for mor og barn. Vi vil fortelle om og vise hva som kan hjelpe babyen til å «lande» i sin nye tilværelse og tilpasse seg livet utenfor mors trygge livmor.

Det er viktig at dere forstår babyens behov fra første stund og vi viser hvordan dere best kan trøste og roe når barnet gråter. Når barnet blir møtt på beste måte av dere foreldrene, danner det et godt fundament og gir babyen trygghet.

Hvis barnet har kommet til verden ved sugekopp/vacuum, keisersnitt eller for tidlig fødsel, kan det være nødvendig å lege sporene en slik fødsel kan ha utløst. Ofte er det da et høyt stressnivå som barnet og foreldrene trenger hjelp til å regulere for å finne ro. Spesielt hvis trykkefasen i fødselen har vært langvarig, kan barnet ha fått stivhet og problemer i nakke. Ute vil derfor tilby undersøkelse og om nødvendig en behandling (forsiktig, myk behandling som varer kort tid) til babyene som en del av kursprogrammet. Hun sjekker motorikken og især nakkebevegeligheten, som er viktig for god amming og ubesværet kroppskontakt.

Videre vil vi undervise i hva som fremmer god amming for mor og barn.

Gry vil også lære dere en helhetlig, balanserende og beroligende babymassasje som utføres med varsomme, rolige strøk. Vi vil også snakke og bruke sangleker underveis i massasjen, og dere vil lære hvordan dere kan kommunisere bedre med babyen og forstå babyens uttrykksmåter. Dere vil også bli ledet i en kort oppmerksomhets- og avspenningsøvelse, som er fin for den voksne å gjøre som forberedelse til babymassasjen.

Ved å gi babymassasje jevnlig, kan barnets motorikk bedres, muskler anspennes og alle indre organ, blodsirkulasjon, immunforsvar og åndedrett styrkes. Nyfødte som har luftplager eller søvnvansker kan ha stort utbytte av massasjen.

Babymassasje er en fin måte å gi kjærlighet og omsorg til barnet gjennom hender, blikk og stemme. Dette kan styrke tilknytningen, og gi alle mer ro, trygghet og glede. Dersom babyen har søsken, er det fint å lære storesøster eller storebror å gjøre de enkleste babymassasje-strøkene, og at dere sammen synger til babyen. Dette kan kanskje hjelpe mot søskensjalusi og hjelpe søsknene å ha god kontakt.

Ute vil også lære kvinnen noen lette fysiske øvelser for bl.a. magemusklene.

Post partum workshop about bonding, breastfeeding and baby massage


Private workshop for one family in Lørenskog by Oslo.


Workshop leaders:
Workshop fee: Mum, partner, baby and siblings, 3 hours kr. 2700

More information and to sign up: gry.aksnes@gmail.com, Tel. 958 70 103


The Workshop

It is very important for the rest of the life to get a good start! In this workshop, you will learn what can strengthen the bonding between the newborn baby and you as parents, so that all of you can feel more calm, safe and happy. Childbirth is a strong transition experience for mum and baby. We will teach and show you what can help the child to get calm in the new life outside mums safe womb.

It is important that you understand the babys needs from the beginning, and we will show you how you can give support and calm down your child when she/he is crying. When your meet your babys needs in the best ways, it gives a solid foundation and makes the baby feel safe.

If the child was born by vacuum extraction, caecarean section or premature birth, healing can be needed. Often there is a high level of stress, and the baby and the parents need support to regulate and become calm. Especially if the pushing phase has been long, the newborn baby might have a neck problem. Because of that, Ute will offer to check the flexibility of the babies necks and also treat if necessary (short, soft treatment) as part of the workshop program. It is important for the baby to have a flexible neck to be able to snuggle into mums body and to breastfeed properly.

We will also teach how to manage breastfeeding in the best way.

Gry will teach you a holistic, harmonizing and relaxing baby massage that we will do carefully and in a slow pace. We will also talk and sing to the babies during the massage, and you will learn how to better understand the way your baby is communicating. As preparation to the baby massage, we will do an awareness and relaxation exercise for the adults.

By massaging your baby daily, it can relax the babys muscles, support the inner organs, blood circulation, immune system and breathing. If the baby has problems with intestinal gas or insomnia, babymassage can be a great help.

Baby massage is a beautiful way to give love and care by hands, eye contact and voice. If the baby has siblings, it is great to teach the siblings the easiest massage strokes and that you sing together for the baby. This can give the baby and siblings better contact and perhaps contribute to prevent sibling jealousy.

Ute will also teach the woman some physical exercises for the abdomen etc.
Gry Aksnes, doula, therapist, childbirth educator and principle at DOULASKOLEN.
Ute Imhof, pediatric physiotherapist and workshop leader.